1 3 2

STANOVY SPOLKU FANCLUB ANETY LANGEROVÉ z.s.

 STANOVY  SPOLKU  FANCLUB  ANETY  LANGEROVÉ  z.s.

Preambule

...sešli se jednoho dne na internetovém fóru a chatu příznivci, nadšenci a laičtí filosofové všeho věku a vzdělání

i sociálního postavení, všichni nadšeni osobností a zpěvem Anety Langerové. Po řádném, několikaměsíčním

diskutování o věcech vážných i nevážných, po úsměvných polemikách nad věcmi života i zábavy, zejména

týkajícími se Anety Langerové, a hlavně po poznání sebe samých navzájem, rozhodli se tito lidé, že zpečetí svůj

zájem nezištně a svobodně pomáhat šířit dobré jméno Anety Langerové oficiálním svazkem, založením

Fanclubu Anety Langerové tak, aby jejich snažení mělo přímý směr, způsob a pravidla, kterými se každý člen

chce dobrovolně řídit v zájmu a prospěchu Anety Langerové, a využívají tak svého práva se svobodně

sdružovat.

Část I.

Úvodní ustanovení

§ 1

Základní ustanovení

(1) Fanclub Anety Langerové, r. s. (dále jen „spolek“) je spolkem ve smyslu ust. § 214 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.

2) Sídlem spolku je Argentinská 194/12, Praha 7.

(3) Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu.

Část II.

Předmět a cíl činnosti spolku

§ 2

(1) Předmětem činnosti spolku je sdružovat příznivce Anety Langerové s cílem ji podporovat v její umělecké a

humanitární dráze a propagovat ji.

(2) K dosažení tohoto cíle bude spolek pro své členy pořádat kulturní, rekreační, společenské a hudební akce,

setkání členů spolku a společné výlety, organizovat společné návštěvy koncertů Anety Langerové a akce na

podporu jejích projektů a její charitativní činnosti, vydávat tiskoviny, vytvářet propagační předměty, zajišťovat

provoz a aktualizaci internetových stránek s novinkami o Anetě Langerové a zabezpečovat diskusní fórum pro

širokou veřejnost.

Část III.

Členství ve spolku

§ 3

Vznik členství

(1) Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Osoby mladší patnácti

let mohou být členem spolku pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Členství ve spolku je dobrovolné.

(2) Členství ve spolku vzniká po schválení přihlášky žadatele výkonným výborem spolku dnem zaplacení

Strana 2

členského příspěvku, nebo dnem doručení usnesení, jímž byly žadateli odpuštěny členské příspěvky. Výkonný

výbor rozhodne o schválení přihlášky žadatele ve lhůtě do třiceti dnů od jejího obdržení.

(3) Žadatel o členství mladší 15 let přiloží k přihlášce potvrzení souhlasu od jeho zákonného zástupce.

(4) Převod členství ve spolku na jinou osobu není možný.

§ 4

Zánik členství

(1) Členství zaniká:

a) dnem, kdy výkonný výbor obdržel písemné oznámení člena, že vystupuje ze spolku;

b) úmrtím člena nebo dnem prohlášení za mrtvého;

c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí, kterým byl vyloučen ze spolku; pokud se proti tomuto

rozhodnutí neodvolal;

d) dnem, kdy členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o jeho

vyloučení ze spolku;

e) nezaplacením členských příspěvků do konce měsíce následujícího po skončení stanovené lhůty;

f) zánikem spolku.

(2) Dnem zániku členství zaniká u dotyčné osoby její členství v orgánech sdružení a je zbavena všech funkcí ve

spolku, které vykonávala.

(3) Výkonný výbor může vyloučit člena, jestliže člen:

a) opětovně nebo závažným způsobem porušil povinnosti člena vyplývající ze zákona nebo stanov spolku;

b) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin;

c) umožnil jiné osobě využívat svých práv člena spolku bez souhlasu výkonného výboru,

d) způsobil závažnou nebo nenapravitelnou škodu Anetě Langerové nebo spolku.

(4) Výkonný výbor v případech uvedených v odstavci 3 může ze závažných důvodů s okamžitou platností

dotyčnému členovi ještě před rozhodnutím o jeho vyloučení pozastavit členství.

(5) Návrh na vyloučení může podat každý člen. Člen, o jehož vyloučení má být rozhodnuto, má právo se před

vydáním rozhodnutí seznámit s návrhem na vyloučení, požadovat jeho vysvětlení a uvést a doložit vše, co je

mu ku prospěchu; tato práva mu náleží i při rozhodování členské schůze o odvolání proti rozhodnutí výboru o

vyloučení tohoto člena.

(6) Člen, o jehož vyloučení rozhodl výkonný výbor dle odstavce 2, má právo se proti tomu rozhodnutí odvolat

do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno. O odvolání rozhoduje členská schůze na svém nejbližším zasedání.

Členská schůze rozhodnutí výkonného výboru zruší, je-li rozhodnutí v rozporu se stanovami nebo se zákonem

nebo jsou zde jiné důvody pro jeho zrušení, v opačném případě rozhodnutí potvrdí.

§ 5

Čestné členství

Z rozhodnutí členské schůze mohou být čestnými členy spolku jmenovány osobnosti působící na poli vědy,

kultury, atd., které budou souhlasit s cíli spolku a podporovat spolek v jeho činnosti. Při svém jmenování

přeberou jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestní členové mají práva člena uvedená v § 6 odst. 1 písm.

a), b), d), e), f), g), h), j), a k) a povinností člena uvedené v § 7 písm. a), d), e), f) a g).

Strana 3

Část IV.

Práva a povinnosti členů

§ 6

Členská práva

(1) Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti spolku;

b) účastnit se akcí pořádaných spolkem; člen mladší patnácti let je oprávněn účastnit se takových akcí pouze v

doprovodu osoby starší 18 let, jejíž svéprávnost není omezena a která za něj převezme odpovědnost, a to s

písemným souhlasem jeho zákonného zástupce;

c) po dosažení věku 15 let hlasovat na členské schůzi a volit;

d) po dosažení věku 18 let a po svém souhlasu být volen do orgánů spolku;

e) být informován o činnosti spolku a být seznámen s výsledkem hospodaření spolku;

f) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

g) účastnit se zasedání členské schůze a na zasedání členské schůze požadovat a dostat vysvětlení záležitostí

spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze a nejedná se o skutečnosti,

které zákon zakazuje poskytnout nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu;

h) kdykoliv ze spolku svobodně vystoupit či přerušit členství;

i) žádat o svolání členské schůze spolku; taková žádost musí být podepsána nejméně jednou třetinou členů

spolku s volebním právem;

j) mít přístup k informacím (např. dokumentům, zvukovým a obrazovým nosičům či souborům) označeným

jako neveřejné;

k) hlasovat v anketách vyhlášených orgánem spolku.

(2) Každý člen má při hlasování jeden hlas.

§ 7

Členské povinnosti

Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku;

b) plnit usnesení výkonného výboru nebo členské schůze;

c) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky spolku;

d) chránit majetek a dobré jméno spolku;

e) řádně a svědomitě plnit závazky a povinnosti vyplývající z funkce ve spolku, do které byl zvolen nebo

jmenován,

f) vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje ostatních členů spolku a informace, které budou Anetou

Langerovou, orgány spolku nebo vlastníky autorských práv označeny jako neveřejné;

g) chránit dobré jméno Anety Langerové.

Část V.

Orgány spolku

§ 8

Orgány spolku jsou

a) členská schůze;

b) výkonný výbor;

c) revizní komise;

Strana 4

d) volební komise.

Část VI.

Členská schůze

§ 9

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, kde členové uplatňují své právo řídit záležitosti spolku,

kontrolovat činnost spolku a jeho orgánů.

(2) Formy jednání členské schůze jsou:

a) osobním jednáním;

b) zveřejněním návrhů, diskusí členů a schválením prostřednictvím internetových stránek spolku s ověřením

uživatelských jmen a hesel zúčastněných členů nebo prostřednictvím jiných autorizovatelných prostředků

sdělovací techniky.

(3) Do výlučné pravomoci členské schůze v osobním jednání patří rozhodnutí o zániku spolku.

(4) Do pravomoci kterékoliv členské schůze patří zejména:

a) rozhodnout o výši ročních členských příspěvků členů;

b) rozhodnout o designu loga;

c) schvalovat uzávěrku hospodaření spolku;

d) rozhodnout o odvolání proti vyloučení člena podle § 4 odst. 2;

e) volit a odvolávat členy výkonného výboru a revizní komise;

f) rozhodovat o záležitostech, které si vyhradila;

g) schvalovat změny stanov; tím není dotčeno právo výkonného výboru schválit změnu stanov měnící jen sídlo

spolku.

§ 10

(1) Členskou schůzi svolává výkonný výbor spolku podle potřeby; ve formě osobního jednání nejméně jednou

za dva roky. V případě, že všichni členové výkonného výboru ukončili své členství ve výkonném výboru nebo

výkonný výbor není z jiných důvodů schopen rozhodovat, může členskou schůzi svolat i jiný člen spolku.

(2) Termín, program a forma jednání členské schůze musí být oznámeny každému členu a zveřejněny na

internetových stránkách spolku nejméně dva týdny před jejím konáním v případě osobního jednání a nejméně

jeden týden v případě jednání prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Svolavatel v případě schůze

konané v osobním jednání zároveň může stanovit termín, v němž člen musí svolavateli oznámit svou účast

buďto přímou odpovědí na doručenou pozvánku nebo svým přihlášením účasti na internetové stránce spolku;

lhůta nesmí být kratší, než jeden týden od oznámení uvedeného v prvé větě.

3) Členská schůze musí být svolána, jestliže:

a) o to požádá nejméně třetina členů spolku s volebním právem; o svolání schůze rozhodující o rozpočtu nebo

jeho změnách nelze požádat po uplynutí lhůty 30-ti dnů ode dne zpřístupnění schváleného znění rozpočtu nebo

jeho změn,

b) ukončí-li některý z členů výkonného výboru nebo revizní komise své členství ve výkonném výboru nebo

revizní komisi, a v seznamu náhradníků za něj (odst. 6) není žádný náhradník; pro tento případ bude svolána

členská schůze s využitím prostředků sdělovací techniky a jejím prostřednictvím provedena volba nového člena

výkonného výboru nebo revizní komise; jeho funkční období končí ke dni, který je shodný s ukončením

funkčního období ostatních členů výkonného výboru nebo revizní komise, nebo.

Strana 5

c) o to požádá revizní komise.

(4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % všech členů s volebním právem. V případě,

že je účast nižší a není účelné svolat novou řádnou členskou schůzi, lze svolat mimořádnou členskou schůzi.

Za přítomného je považován i člen, který hlasoval způsobem dle ust. § 11. V případě, že je účast nižší a není

účelné svolat novou řádnou členskou schůzi, lze do 15 dnů od okamžiku, kdy se měla konat členská schůze,

svolat mimořádnou členskou schůzi. Mimořádná členská schůze se může konat nejpozději 6 týdnů ode dne, kdy

se měla konat členská schůze, kterou mimořádná schůze nahrazuje. Termín, program a forma mimořádné

členské schůze musí být oznámen minimálně tři týdny předem a mimořádná schůze je usnášeníschopná v

jakémkoli počtu přítomných členů.

(5) V případě členské schůze konané jednáním s využitím prostředků sdělovací techniky je počet přítomných

určen jako počet všech členů s volebním právem, kteří hlasovali (platně či neplatně) nebo se vyjádřili během

schůze.

(6) Při rozhodování členské schůze o změně stanov a o zániku spolku je potřebná přítomnost nejméně 50 %

členů s volebním právem a návrhy jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nejméně dvoutřetinová většina přítomných

členů s volebním právem; v ostatních případech rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů s

volebním právem. V případě voleb do orgánů spolku jsou ve třetím kole volby zvoleni kandidáti, kteří obdrželi

nejvíce hlasů, i v případě, že pro ně nehlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s volebním právem.

(7) Při volbě členů výkonného výboru nebo revizní komise se z nezvolených kandidátů sestaví seznam

náhradníků seřazených podle počtu hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi. U každého kandidáta se pro tento

účel počítá vždy nejvyšší počet hlasů, který obdržel během jednotlivých kol volby členů výboru nebo revizní

komise. V případě stejného počtu hlasů o pořadí kandidátů se stejným počtem hlasů rozhodne volební komise

losem. Při odstoupení člena výboru nebo revizní komise během funkčního období, nejde-li o případ dle ust.

odst. 3 písm. b), nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů; jeho funkční období končí ke

dni, který je shodný s ukončením funkčního období ostatních členů výkonného výboru nebo revizní komise.

(8) Zápisy z členských schůzí zpřístupňuje výkonný výbor členům spolku formou umožňující vzdálený přístup

nejpozději do 60 dnů od konání členské schůze.

§ 11

Každý člen s volebním právem může zmocnit k svému zastupování na členské schůzi jiného člena s volebním

právem. Plná moc k zastupování člena nemusí být ověřena, ale je-li udělena e-mailem nebo pomocí SMS, je

platná pouze pokud byla zmocnitelem zaslána poštou, e-mailem či pomocí SMS výkonnému výboru tak, aby

byla výkonnému výboru doručena nejpozději před zahájením hlasování.

Část VII.

Výkonný výbor

§ 12

(1) Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je pětičlenný

a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) řídí jednání a

činnost výkonného výboru. Funkční období výkonného výboru je jednoleté. Na svolání, zasedání a rozhodování

výkonného výboru se nepoužijí ustanovení o členské schůzi.

(2) Výkonný výbor řídí spolek v období mezi zasedáními členské schůze, vede evidenci členů spolku a

rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Dále může schvalovat změny stanov

Strana 6

měnící jen sídlo spolku.

(3) Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda výkonného výboru jsou oprávněni zastupovat spolek

navenek ve všech záležitostech a jednat jeho jménem.

(4) Je-li pro právní úkon ve věcech hospodaření spolku nebo uzavírání smluv za spolek předepsána písemná

forma, je vždy třeba podpisu dvou členů výkonného výboru, z nichž nejméně jeden musí být předseda nebo

místopředseda.

(5) Členové výkonného výboru, pokladník a osoba vedoucí účetnictví mají povinnost zachovávat mlčenlivost o

údajích z členské evidence, které si člen nepřeje zveřejňovat, a to i po ukončení jejich činnosti ve výkonném

výboru. Činnosti spojené s vedením členské evidence jsou nepřenositelné na nečlena výkonného výboru.

(6) Výkonný výbor může pověřit člena spolku, který s pověřením souhlasí, nebo třetí osobu vedením účetnictví.

Dále může člena spolku, který s pověřením souhlasí, pověřit funkcí pokladníka. Zajistí přitom, aby pověřené

osoby po skončení účetního období předaly výkonnému výboru veškeré součásti účetnictví a aby je v účetním

období předkládaly revizní komisi ke kontrole, a archivuje součásti účetnictví.

(7) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výkonný výbor

rozhoduje nadpoloviční většinou členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jeho předsedy. Každý člen

výkonného výboru může pověřit jiného člena výkonného výboru svým zastupováním; není-li plná moc v

listinné podobě, zašle ji zmocnitel e-mailem všem ostatním členům výkonného výboru.

(8) Výkonný výbor je povinen předložit revizní komisi veškeré potřebné podklady týkající se hospodaření

spolku a smlouvy uzavřené spolkem k provedení kontrol.

(9) Člen výkonného výboru vede seznam členů, do něhož u každého člena zapisuje vznik členství, údaje

potřebné ke kontaktování člena, údaje o přerušení či pozastavení členství a údaje o placení členských poplatků.

Tyto údaje průběžně aktualizuje a v případě zániku členství provede výmaz údajů o osobě, která přestala být

členem spolku. Každý člen i bývalý člen má právo na své náklady získat na základě své žádosti potvrzení s

výpisem údajů o jeho osobě uvedených v seznamu, případně potvrzení, že údaje o jeho osobě byly vymazány.

Výkonný výbor může členům zpřístupnit způsobem umožňující dálkový přístup zjednodušený výpis ze

seznamu členů obsahující o každém z členů jen ty jenom údaje, k jejichž zpřístupnění dal dotyčný člen souhlas.

V ostatních případech seznam členů zpřístupněn nebude.

Část VIII.

Revizní komise

§ 13

(1) Revizní komise je tříčlenná a volí ze svých členů předsedu. Funkční období revizní komise je jednoleté. Na

svolání, zasedání a rozhodování revizní komise se nepoužijí ustanovení o členské schůzi.

(2) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li

spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením spolku i v

souladu se schváleným rozpočtem, obsahem smluv uzavřených spolkem a plněním usnesení členské schůze,

upozorňuje výkonný výbor a členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.

Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně a zprávu o kontrole za předchozí období vydává nejpozději v

termínu do 15.4. každého roku.

Strana 7

(3) Členové revizní komise jsou nezávislými osobami, nemohou být pokladníky ani členy výkonného výboru a

naopak a nemohou vést účetnictví spolku.

(4) Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání výkonného výboru s hlasem poradním.

Část IX.

Volební komise

§ 14

(1) Volební komise zajišťuje průběh voleb do výkonného výboru a revizní komise a průběh ostatních tajných

voleb, sčítá hlasy a rozhoduje o platnosti hlasů. Z každých kol volby sepisuje volební komise protokol, který

podepisují všichni členové volební komise. Funkční období volební komise trvá po dobu konání členské

schůze, pro kterou jsou členové volební komise jmenováni. Na svolání, zasedání a rozhodování volební komise

se nepoužijí ustanovení o členské schůzi. Podrobnosti činnosti volební komise stanoví volební řád.

(2) Volební komise se skládá nejméně ze tří členů, z nichž jednoho jmenuje revizní komise a ostatní jmenuje

výkonný výbor. Předsedu volební komise jmenuje výkonný výbor. Pro volby konané prostřednictvím

prostředků sdělovací techniky je členem komise jmenován i jeden ze správců internetových stránek spolku.

(3) Členem volební komise nemůže být člen voleného orgánu spolku, ani osoba kandidující ve volbách

zajišťovaných touto volební komisí.

(4) Každý člen volební komise má i poté, co ukončil své členství ve volební komisi, povinnost uchovávat v

tajnosti informaci, jak který člen spolku hlasoval. V protokolu uvádí volební komise souhrnné výsledky.

(5) Použité hlasovací lístky volební komise po sečtení hlasů uzavře do obálky, kterou zapečetí a opatří podpisy

všech svých členů, tak, aby byla znemožněna manipulace s volebními lístky. Tuto obálku uchovává výkonný

výbor pro případ sporů.

(6) Po skončení voleb konaných pomocí prostředků sdělovací techniky volební komise sepíše podrobný

přehled, jak který člen v každé jednotlivé volbě hlasoval, a zabezpečí data o hlasování, u nichž je to technicky

možné, převedením na médium, které společně s přehledem vloží do obálky, se kterou naloží způsobem dle

odstavce 5. Data v originální podobě jsou po skončení voleb uchovávána výkonným výborem.

(7) K informacím uvedeným v odstavcích 5 a 6 nemá přístup nikdo kromě volební komise a soudu. Nevztahuje

se na ně právo člena na informace. Kromě soudu nesmí být tato data nikomu poskytnuta a výkonný výbor

zajistí, aby byla uchovávána tak dlouho a takovým způsobem, aby na jedné straně nebyl znemožněn případný

soudní přezkum a na druhé straně nebyla ohrožena tajnost těchto informací.

Část X.

Zásady hospodaření

§ 15

(1) Zdroje majetku spolku tvoří zejména:

a) dobrovolné dary a příspěvky členů a jiných fyzických a právnických osob;

b) příjmy z činností konaných při naplňování cílů spolku.

(2) Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který má povinnost každoročně předložit členům zprávu o

Strana 8

hospodaření, včetně účetní finanční závěrky.

(3) Spolek hospodaří podle rozpočtu, který pro daný rok schválil výkonný výbor. Výkonný výbor je povinen

schválit rozpočet nejpozději do 30.4. roku, pro který je schvalován. Schválené znění rozpočtu a jeho změn

zpřístupní výkonný výbor členům spolku způsobem umožňujícím vzdálený přístup a to nejpozději 24 hodin od

jejich schválení. Pokud jsou příjmy v daném roce nižší, než předpokládal rozpočet, výkonný výbor

odpovídajícím způsobem sníží výdaje spolku. V případě potřeby může výkonný výbor s vědomím revizní

komise v daném účetním období schválit změnu výdajového rámce rozpočtu.

(4) Spolek vybírá od svých členů členské příspěvky. Tyto příspěvky jsou nevratné.

(5) Jednorázový členský příspěvek je splatný po obdržení souhlasu výkonného výboru ke vzniku členství ve

spolku.

(6) Pravidelný roční členský příspěvek je splatný do 28. února příslušného kalendářního roku.

(7) Výkonný výbor může ve výjimečných případech ze závažných důvodů členovi nebo žadateli o členství

odpustit členské příspěvky nebo odložit termín jejich splatnosti.

Část XI.

Zánik spolku

§ 16

(1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze;

b) na základě rozhodnutí ministerstva vnitra.

(2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, rozhodne současně členská

schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Část XII.

Vnitřní předpisy

§ 17

Výkonný výbor může vydat volební řád, organizační řád, jednací řád výkonného výboru a členské schůze a

další předpisy upravující činnost spolku. Vnitřní předpis je platný od okamžiku, kdy byl zpřístupněn členům

způsobem umožňujícím dálkový přístup, nestanoví-li vnitřní předpis pozdější termín.

Soubor:
stanovy_2015.pdf
Popis:
Stanovy FCAL ke stažení.
Formát:
pdf
Velikost:
155kB
Loading...

Fanclub

Loading...

Fanclub

s